കച്ചവടച്ചരക്ക്.khaleelshamras

മത രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളതികവും
പല വ്യക്തികളുടേയും
വ്യക്തി നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള
കച്ചവട ചരക്കുകൾ
ആയി മാറിയിരിക്കുന്നു.
അവർക്ക് നേട്ടം കിട്ടാത്ത
ഒരവസ്ഥയിൽ
അത് ഉപേക്ഷിക്കാനും
മറിച്ചു വിൽക്കാനും
അവർക്കൊരു മടിയുമില്ല.
ഇത്തരം വ്യക്തികളുടെ
അധികാര കൊതിയുടെ
ഭക്ഷണങ്ങളായി നീ മാറരുത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്