മന്ത്രങ്ങൾ.khaleelshamras

മന്ത്രങ്ങൾ നിന്റെ
ഉപബോധ മനസ്സിലേക്ക്
ചെന്ന് പതിയുന്നില്ല.
നിന്റെ ജീവനേക്കാൾ അടുത്ത്
നിന്നെ കേൾക്കുന്ന
ശ്രാതിയുണ്ട് എന്ന്
തിരിച്ചറിയുന്നില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്റെ
നിന്റെ മന്ത്രങ്ങൾ
അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം
ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി
പുറത്തേക്കാവുന്നു.
അല്ലെങ്കിൽ
തന്റെ ഭക്തിയുടേയും
സംഘടനയുടേയും
യശസ്സ് ഉയർത്തി പിടിക്കാനുള്ള
കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ ആവുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras