ചിന്തയിലൂടെ കടത്തിവിട്ടപ്പോൾ.khaleelshamras

പുറത്തു നിന്നും
നീ കേട്ട ശബ്ദമോ
കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളോ
അനുഭവിച്ച അനുഭൂതികളോ
അല്ല നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്.
മറിച്ച് അവയെ
നിന്റെ തെറ്റായ
ചിന്തകളിലൂടെ കടത്തി വിട്ടപ്പോൾ
രൂപപ്പെട്ട
നിന്റെ ഉള്ളിലെ ചിത്രങ്ങളും
ശബ്ദവും അനുഭൂതിയുമാണ്
നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത്.

Popular Posts