നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരെ കാരണമാക്കിയോ
സ്വയം കാരണമായോ
നിന്നിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ
നിനക്ക് നിത്യേന ദക്ഷിക്കാനുള്ള
വിഭവങ്ങൾ അല്ല.
അവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ട
മാലിന്യങ്ങളും
ഫലഴുഷ്ടമായതൊന്ന്
കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള
വളവുമാണ്.

Popular Posts