നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരെ കാരണമാക്കിയോ
സ്വയം കാരണമായോ
നിന്നിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ട
നെഗറ്റീവ് വികാരങ്ങൾ
നിനക്ക് നിത്യേന ദക്ഷിക്കാനുള്ള
വിഭവങ്ങൾ അല്ല.
അവ നീക്കം ചെയ്യേണ്ട
മാലിന്യങ്ങളും
ഫലഴുഷ്ടമായതൊന്ന്
കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള
വളവുമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്