ലോകം നന്നാക്കാൻ എളുപ്പം. khaleelshamras

ലോകത്ത് ഏറ്റവും
എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്
ലോകത്തെ നന്നാക്കുക
എന്നത്.
കാരണം
അതിന് നീ നിന്നെ
തന്നെ നന്നാക്കിയാൽ
മതി.
നിന്നെ നന്നാക്കണമെങ്കിൽ
അതും എളുപ്പമാണ്
അതിന് നീ ശരിയാണ്
എന്ന ഒറ്റവാക്ക് നിന്നോട്
പറഞ്ഞാൽ മതി.
മനസ്സ് നിന്റെ
ആക്‌ഞകൾ അനുസരിക്കുന്ന
സന്തോഷം നിറത്താടിയ
ഒരു സമയത്തായിരിക്കണം
ഇതു പറയുന്നതെന്നു മാത്രം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്