ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക്.khaleelshamras

നിന്റെ പോയ്മറിഞ്ഞ
ഇന്നലെകളിലേക്കും
ഉറപ്പില്ലാത്ത നാളെകളിലേക്കും
നോക്കിയിരിക്കാതെ.
ഉറപ്പുള്ള
നിനക്ക് വേണ്ട
വിഭവങ്ങളൊക്കെയുള്ള
ഈ ഇന്നിലേക്ക് നോക്കുക.
ഈ ഇന്നിലെ ഏറ്റവും
ശക്തവും പുതിയതുമായ
ഈ നിമിഷത്തിലേക്ക് നോക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്