ചിന്തകളാണ് ജീവിതം.khaleelshamras

നിന്റെ ശരീരമല്ല
ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത്.
മറിച്ച്
അത് നിന്റെ ചിന്തകളാണ്.
നല്ലൊരു ജീവിതം
ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
നിനക്കൊന്നേ ചെയ്യാനുള്ളു.
അത് നിന്റെ ചിന്തകളെ
നല്ലൊരു ജീവിതത്തിനായി
പാകപ്പെടുത്തിയെടുക്കലാണ്.

Popular Posts