ചിന്തകൾ മാനസികാവസ്ഥ നിർണ്ണയിക്കുന്നു.khaleelshamras

നീ നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
എന്തു പേറിയാണോ നടക്കുന്നത്
അതാണ് നിന്റെ
മാനസികാവസ്ഥയായി
പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.
നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
നിരാശയും പേടിയും
ഒക്കെയാണ് നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ
അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ.
ഇനി ചിന്തകൾ
ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും സന്തോഷവും
നിറഞതാണെങ്കിൽ
മാനസികാവസ്ഥയും അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras