ചിന്തകളിലെ സംഭാഷണം.khaleelshamras

നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
എന്ത് സംഭാഷണം
നടക്കുന്നുവെന്നതും
ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ്
അവ കേന്ദ്രീകരിച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നതിലുമാണ്
നിന്റെ
ഈ നിമിഷത്തിലെ
മാനസികാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത്.
അല്ലാതെ നിനക്കു ചുറ്റും നടക്കുന്ന
സംഭവ വികാസങ്ങളല്ല
അതിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras