ചിന്തകളിലെ സംഭാഷണം.khaleelshamras

നിന്റെ ചിന്തകളിൽ
എന്ത് സംഭാഷണം
നടക്കുന്നുവെന്നതും
ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങളിലാണ്
അവ കേന്ദ്രീകരിച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നതിലുമാണ്
നിന്റെ
ഈ നിമിഷത്തിലെ
മാനസികാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നത്.
അല്ലാതെ നിനക്കു ചുറ്റും നടക്കുന്ന
സംഭവ വികാസങ്ങളല്ല
അതിന്റെ ഗതി നിർണ്ണയിക്കുന്നത്.

Popular Posts