മനസ്സിലെ പരസ്യബോർഡുകൾ.khaleelshamras

ഓരോ പരസ്യ ചിത്രവും
നിന്റെ ചിന്തകളെ ആകർ ശിക്കാൻ
വേണ്ടി.
ആ ചിത്രങ്ങൾ
നിന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു.
അവ മനോഹരമായ അനുഭൂതികൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
അവ നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ സ്ത്രപാളിയിൽ
പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ
വരക്കുന്നു.
ഇതു പോലെ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വഴിയോരങ്ങളിലൊക്കെ
നിന്റെ ജീവിതമാവുന്ന ഫാക്ടറിയിലെ
വിലപ്പെട്ട ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആയ
സ്നേഹത്തേയും കരുണയേയും
അറിവിനേയുമൊക്കെ
പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത
പരസ്യബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

Popular Posts