സമാധാനം.khaleelshamras

സമാധാനമെന്ന
ആശംസ കൈമാറുമ്പോൾ
പറഞ്ഞ ആളുടേയും
കേട്ട ആളുടേയും
ഉപബോധമനസ്സിലേക്ക്
ആ വാക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം.
ആ വാക്കിന്റെ
സ്പർശമേറ്റ്
അവിടെ നിന്നും
സമാധാനം പടർന്നു വ്യാപിക്കണം.
അതിനു വിപരീതമായതാണ്
കാണുന്നതെങ്കിൽ
ആശംസ ഹൃദയത്തിലേക്കെത്തിയില്ല
എന്നതാണ് സത്യം.

Popular Posts