ആത്മാർത്ഥ ആഗ്രഹം.khaleelshamras

പലർക്കും പലതും
നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്തത്
ആത്മാർത്ഥമായി
അവരത് ആഗ്രഹിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്.
അതെനിക്കു ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കാര്യമാണ് എന്ന
മനോഭാവം മനസ്സിൽ
സൃഷ്ടിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്.
ലഭിക്കാൻ പോവുന്ന കാര്യം
എന്നല്ല മറിച്ച് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന
കാര്യം എന്ന മനസ്സിലെ
അവസ്ഥ
ആത്ഥ്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹത്തിന്റേതാണ്.

Popular Posts