പരോപകാരം.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവർക്ക് പരോപകാരം
ചെയ്യുന്നവർ
ശരിക്കും
ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് അവനവനു സ്വന്തമാണ്.
ഒരോ ഉപകാരവും
മനസ്സിനു നൽകുന്ന
വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം
സംതൃപ്തിയാണ്.
അത് ലഭിച്ചവർ
അനുഭവിക്കുന്നു.
അതിലും കൂടുതലായി
നൽകിയവരും
അനുഭവിക്കുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്