പരോപകാരം.khaleelshamras

മറ്റുള്ളവർക്ക് പരോപകാരം
ചെയ്യുന്നവർ
ശരിക്കും
ഉപകാരം ചെയ്യുന്നത് അവനവനു സ്വന്തമാണ്.
ഒരോ ഉപകാരവും
മനസ്സിനു നൽകുന്ന
വിലപ്പെട്ട സമ്മാനം
സംതൃപ്തിയാണ്.
അത് ലഭിച്ചവർ
അനുഭവിക്കുന്നു.
അതിലും കൂടുതലായി
നൽകിയവരും
അനുഭവിക്കുന്നു.

Popular Posts