തകരാറിലായ മെഷിൻ.khaleelshamras

തകരാറിലായ ഒരു മെഷിൻ
ഘടിപ്പിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ്
ഭൂതകാലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളേയും
പേറി ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്.
ഒന്നുങ്കിൽ
പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ച്
ന്നതിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി.
അതിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി
പോസിറ്റീവായി
ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട്
നയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുക.
അല്ലെങ്കിൽ
മെഷിൻ തന്നെ മാറ്റി
പുതിയതൊന്ന് ഘടിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്