നല്ല മനുഷ്യൻ.khaleelshamras

നല്ലൊരു സമൂഹത്തേയും
കുടുംബത്തേയും
സൃഷ്ടിക്കാൻ
നിന്നെ സ്വയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.
ആ ആസൃഷ്ടിക്കൽ
നിന്റെ നല്ല മനസ്സിന്റെ
പ്രതിഫലനമാണ്.
ആ പ്രതിഫലനം തന്നെയാണ്
നിന്നെ നല്ലൊരു
മനുഷ്യനാക്കുന്നത്.

Popular Posts