നിന്റെ ചിന്തകളുടെ വഴികൾ.khaleelshamras

നിന്റെ ശരീരത്തിനുവേണ്ട
വിഭവങ്ങൾ കൈമാറുന്ന
രക്തം എവിടെനിന്നും തുടങ്ങി
ഏതൊക്കെ വഴികളിലൂടെ
സഞ്ചരിക്കുന്നുവെന്നത്
വ്യക്തമായി നിനക്ക്
വരച്ച് കാണിക്കാൻ കഴിയും.,
അതുപോലെ തന്നെ
നിന്റെ നാഡീവ്യൂഹവും
ലിംഫ് സിസ്റ്റവും
ഹോർമോണുകളും
ഒക്കെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളെ
കുറിച്ച് നിനക്ക്
വ്യക്തമായ അറിവുണ്ട്.
പക്ഷെ
നിന്റെ മനസ്സിന്റെ
സംസാരവും
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ
സുഖദു:ഖങ്ങളെ
നിർണ്ണയിക്കുന്നതുമായ
നിന്റെ ചിന്തകൾ
കടന്നു പോവുന്ന വഴികൾ
നിനക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാൻ കഴിയുന്നതായിരുനിട്ടും
അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ
ശ്രക്കാതെ
അവയെ നിയന്ത്രണം വിട്ടോടുന്ന
വാഹനത്തെപോലെ
അഴിച്ചുവട്ടിരിക്കുകയാണ് നീ.
നിന്റെ ഉള്ളിലെ സന്തോഷം
നഷ്ടപ്പെടാതെയും
ഉള്ളിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ
നിന്റെ ചിന്താശേഷിയെ
ഫലപ്രദമായി
വിനിയോഗിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്