പട്ടിക്കും പുച്ചക്കും കൊടുത്തപോലെ. Khaleelshamras

ഇവിടെ നായക്കും പട്ടിക്കും പൂച്ചക്കും
സുരക്ഷിതത്വവും
സംരക്ഷണവും ഉണ്ട്.
ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത
രണ്ട് വർഗ്ഗങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ട്
കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റേയും
മറ്റും പേരിൽ
പിറക്കാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യം
നിശേധിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനും
പിന്നെ ജീവിക്കുന്ന
മനുഷ്യരുടെ ആsoഭര ഭ്രമത്തിന്റെ
പേരിൽ
വെട്ടിനശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
വൃക്ഷങ്ങളും.
പട്ടിക്കും പൂച്ചക്കും നായക്കും
കൊടുത്ത സുരക്ഷിതത്വത്തിന്റെ
ഒരു പങ്ക്
ഇവർക്കും കൂടി കൊടുക്കണമെന്നേ
ഞാൻ ഇദ്വേശിച്ചിട്ടുള്ളു.

Popular Posts