സമാധാനം.khaleelshamras

എപ്പോഴും
നിന്നിൽ നിലനിൽക്കേണ്ട ഒന്നാണ്
സമാധാനം.
സമാധാനം നിന്റെ
മനസ്സിന്റെ അന്തരീക്ഷമായിരിക്കണം.
ആ മറാത്ത
അന്തരീക്ഷത്തിൽ
നിലയുറച്ചുകൊണ്ടാവണം
നീ ദൈന്യംദിന
പ്രവർത്തികളിൽ മുഴുകുന്നത്.

Popular Posts