ഘടന.khaleelshamras

എന്നും ഒരേ
ഘടനയിലും പ്ലാന്നിലും
ജീവിതം രൂപപ്പെടുത്താമെന്ന്
കരുതരുത്.
അങ്ങിനെ തന്നെയാവണമെന്ന്
കരുതുന്നതാണ്
അമിത സമ്മർദ്ദത്തിലേക്ക്
വ്യത്യസ്തയെ ആഘോഷമാക്കുക.
ഇടക്കിടെ വരുന്ന
അലസതകളേയും
മാനസിക വ്യതിയാനങ്ങളേയും
അതിലെ പാഠങ്ങൾ
പഠിച്ച്കൊണ്ട് ആഘോഷിക്കുക.

Popular Posts