മാലിന്യങ്ങളെ നീക്കുക.khaleelshamras

അശാന്തമായ ഒരു
ഇന്നലെയുടെ മാലിന്യങ്ങൾ
നിന്റെ ഈ ഇന്നിൽ
അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ
ഒരിക്കലും നിന്റെ
ഈ ഇന്നും
നന്നാവാൻ പോവുന്നില്ല.
നല്ലൊരു ഇന്നാണ്
നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ
എത്രയും പെട്ടെന്ന്
ആ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കി
ഈ ഇന്നിനെ വൃഷ്ടിക്കുക.

Popular Posts