പാർട്ടികൾ വിൽപ്പന ചരക്കുകൾ.khaleelshamras

ഇന്ന്
രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ
ചില വ്യക്തികൾക്ക്
വിറ്റ് കാശാക്കാനുള്ള
വിൽപ്പനചരക്കുകൾ മാത്രമാണ്.
ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിയിൽ
പ്രവേശിച്ച്
അതിലെ വലിയ നേതാവുക.
എന്നിട്ട്
വലിയൊരു
അനുയായി കൂട്ടത്തെ
ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക
എന്നിട്ട് അതു കണിച്ച്
ആദ്യം സ്വന്തം
പാർട്ടിയിൽ ബാർഗയിൻ ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത്ര
കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക്
വിൽക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്