പുതിയ ഉൽപ്പന്നം.khaleelshamras

നിന്റെ ഓരോ ദിവസവും
ഒരു പുതിയ
ഉൽപ്പന്നമാണ്.
നിന്റെ ഏകാന്തതകളിൽ
അതിന്റെ യൂസർ മാനുവൽ
തയ്യാറാക്കുക.
എന്നിട്ട് നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
അടിപതറാതെ
ആ സന്തോഷത്തിന്റെ
യൂസർ മാനുവലിന് അനുസരിച്ച്
ജീവിതത്തെ പാകപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്