ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ.khaleelshamras

ലോകത്ത് ഏതൊരാളും
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
മാന്യതയും വിജയവും
തെളിയിക്കേണ്ടത്
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലാണ്.
പിന്നെ തന്റെ സ്വന്തം
കൂട്ടായ്മയിൽ
തന്നോടേറ്റവും അടുത്തതോ
തുല്യമായതോ ആയ
പദവിയിലുള്ളവരോടാണ്.
ഈ രണ്ടിടത്തും
പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ നിലനിർത്തി
മാന്യമായ ബന്ധം
പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും
എവിടേയും നല്ല ബന്ധം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

Popular Posts