ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ.khaleelshamras

ലോകത്ത് ഏതൊരാളും
ഏറ്റവും കൂടുതൽ
മാന്യതയും വിജയവും
തെളിയിക്കേണ്ടത്
ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലാണ്.
പിന്നെ തന്റെ സ്വന്തം
കൂട്ടായ്മയിൽ
തന്നോടേറ്റവും അടുത്തതോ
തുല്യമായതോ ആയ
പദവിയിലുള്ളവരോടാണ്.
ഈ രണ്ടിടത്തും
പോസിറ്റീവ് മാനസികാവസ്ഥ നിലനിർത്തി
മാന്യമായ ബന്ധം
പുലർത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും
എവിടേയും നല്ല ബന്ധം
കാത്തുസൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയും.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്