പ്രശ്നത്തിന്റെ രൂപം.khaleelshamras

ഓരോ പ്രശ്നത്തിനും
നിന്റെ മനസ്സിൽ
നീ തീർത്ത ഒരു രൂപമുണ്ട്.
യഥാർത്ഥത്തിൽ
പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടല്ല
മറിച്ച് നീ തീർത്ത
രൂപത്തെ നോക്കിയിട്ടാണ്
നിന്റെ വാകാര വിചാരങ്ങളും
സംസാരവും ഒക്കെ നീളുന്നത്.
അതുകൊണ്ട്
ഏത് പ്രശ്നത്തെ
അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും
അതിൽ നിന്നും
നല്ല രുപങ്ങളെ
മനസ്സിൽ സ്വഷ്ടിക്കാൻ
ശ്രദ്ധിക്കുക.

Popular Posts