മനുഷ്യനും നായയും.khaleelshamras

പരമസുഖത്തിൽ
ജീവിത വിഭവങ്ങളെല്ലാം
കൂട്ടിവെച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള
അത്യാർത്ഥി മനുഷ്യരെപോലെ
നായകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ
തീർച്ചയായും
നായകൾ മനുഷ്യർക്ക് ശല്യമില്ലായിരുന്നു.
കാരണം അപ്പോൾ
അവർ തന്നെ
കുടുംബാസൂത്രണം എന്നോ
അല്ലെങ്കിൽ
വംശനശീകരണമെന്നെന്നോ
ഒക്കെ പറഞ്
സ്വയം തങ്ങളുടെ അംഗബലം
കുറച്ചേനേ.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്