മാനസികാവസ്ഥ.khaleekshamras

ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ
മേഖലയിലും ഒരേ
മാനസികനിലനിർത്തുക
സ്വഭാവികമല്ല.
പക്ഷെ നല്ല മാനസികനില നിർത്താൻ
കഴിയുന്ന മേഖലയിലെ
അവസ്ഥയെ അതില്ലാത്ത
മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി
മാതൃകയാക്കി
പകർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയും.
പലപ്പോഴും
നേരെ വിപരീതമാണ്
ഈ കാര്യത്തിൽ
പലരും ചെയ്യുന്നത്.
അതു പോലെയാവാതെ
ഓരോ കുടുംബ ,സാമൂഹിക, ജോലി
മേഖലകളിലേയും
നിന്റെ മാനസികാവസ്ഥ
പഠിച്ച്
ഏറ്റവും നല്ല മാനസികാവസ്ഥ
നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്ന
മേഖലയിലെ അവസ്ഥയെ
മറ്റു മേഖലയിലേക്കും
വ്യാപിപ്പിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras