പ്രധാന വ്യക്തി.khakeelshamras

ഇന്ന് ലോകത്തെ
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തി
ആരാണ് എന്ന്
ചോദിച്ചാൽ
ഒരാളെ മാത്രമേ
നിനക്ക് ചൂണ്ടി കാണിക്കാനുള്ളു.
അത് മറ്റാരുമല്ല
നീ തന്നെയാണ്.
നിന്റെ കണ്ണാടിക്കമുമ്പിൽ പോയി
ഈ പ്രധാന വ്യക്തിയെ
കാണുക.
നിന്റെ ചിന്തകളിലൂടെ
നല്ല സംഭാഷണങ്ങളിൽ മുഴുകുക.

Popular Posts