അറിവ്.khakeelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തെ
സുഗകരവായി
സംതൃപ്തിയുടെ വഴിയിലൂടെ
മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന
ഇന്ധനമാണ് അറിവ്.
എന്നും
അറിവിന്റെ ഇന്ധനം
നിറച്ച് ജീവിതത്തെ
മുന്നോട്ട് നയിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras