അറിവ്.khakeelshamras

നിന്റെ ജീവിതത്തെ
സുഗകരവായി
സംതൃപ്തിയുടെ വഴിയിലൂടെ
മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന
ഇന്ധനമാണ് അറിവ്.
എന്നും
അറിവിന്റെ ഇന്ധനം
നിറച്ച് ജീവിതത്തെ
മുന്നോട്ട് നയിക്കുക.

Popular Posts