നിന്നിലേക്ക് നോക്കുക.my journal. khaleelshamras

ചുറ്റുമുള്ളവരിലേക്ക്
നോക്കേണ്ട.
നിന്നിലേക്ക് നോക്കുക.
നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കും
നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥത്തിലേക്കും
നോക്കുക.
ചുറ്റുമുള്ളവർ വളരെ
വ്യത്യസ്ഥമായ ലക്ഷ്യത്തിലും
അർത്ഥത്തിലുമുള്ളവരാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്