മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക.my diary.khaleelshamras

നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ
നിനക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കാൻ
ഒരു വലിയ വാതിൽ
തുറന്നുതരികയാണ്.
അത് തുറന്ന്
നീ അവരിലേക്ക്
പ്രവേശിക്കുക.
അവരിലെ വിശാലലോകം
കണ്ട് ആസ്വദിക്കുക.
അവരിലെ അറിവിന്റെ
ലൈബ്രറിയിൽ നിന്നും
അറിവ് ശേഘരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras