അനാവശ്യ ചർച്ചകൾ.my diary. khaleelshamras

പലരിലും പലതിലും
കുറ്റം കണ്ടെത്താനും
അതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച്
ചർച്ചകൾ
മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുമുള്ള
ഒരു പ്രവണത
സമുഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
പലപ്പോഴും അത്തരം
ചർച്ചകളോട്
പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ്
മനസ്സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
അത്തരം വേളകളിൽ
അനാവശ്യമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാനും
നിശ്ശബ്ദത പാലിക്കാനും
നീ ശ്രദ്ധിക്കുക .

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്