വിമർശനത്തിന് അംഗീകാരം.my diary. khaleelshamras

വിമർശകരെ കേൾക്കണം
പക്ഷെ
വിമർശിച്ചതിനെ കുറിച്ച്
പുർണ്ണമായും
അറിവു ലഭിക്കാതെ
അംഗീകരിക്കരുത്.
വിമർശനങ്ങളെ
പഠിക്കാനുള്ള അവസരമാക്കുക.
പഠനത്തെ
വളരാനുള്ള
അവസരവുമാക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്