കുടിക്കാഴ്ച്ച.my diary. khaleelshamras

ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ച്ചകൾക്കും
ശേഷം നാം
മനസ്സുകളിൽ
ജീവനുള്ള കുറേ
ഓർമ്മകളെ ബാക്കിയാക്കികൊണ്ടാണ്
യാത്രയാവുന്നത്.
ആ ഓർമ്മകൾ
നല്ലതാവണമെങ്കിൽ
കൂടിക്കാഴ്ച്ചകളിൽ
ശ്രാദ്ധാക്കളുടെ
മനസ്സുകളിൽ വസന്തം പരത്തിയതെന്നങ്കിലുമൊക്കെ
നിന്നിൽനിന്നുമുണ്ടാവണം.
അവരിലെ നല്ല മാറ്റങ്ങൾക്ക്
പ്രചോദനമായ എന്തെങ്കിലും
ഒരു നല്ല അനുഭവം
നിന്നിൽനിന്നും അവർക്ക്
ലഭിച്ചിരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്