നിന്റെ അരികിലൂടെ.my diary. khaleelshamras

സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ വാഹനത്തിലേറിയല്ല
നീ യാത്ര ചെയ്യുന്നത്
അവ നിനക്കരികിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന
വാഹനമാണ്.
അവയെ അതിന്റെ
വഴിയെ കടന്നു പോവാൻ
അനുവദിക്കുക.
നിനക്ക് കയറേണ്ട വാഹനമല്ല
അതെന്നും
നിനക്ക് യാത്രയിൽ
മറികടക്കേണ്ട വാഹനം
മാത്രമാണ് അതെന്നും
തിരിച്ചറിയുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്