അനുഭവങ്ങളും അനുഭൂതികളും.my diary. khaleelshamras

ശരിക്കും
അനുഭവങ്ങൾ അല്ല
നിന്റെ മനസ്സിൽ അനുഭൂതികൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
മറിച്ച് അനുഭവങ്ങൾ
നിന്റെ മനസ്സിൽ വരച്ചുവെച്ച
ചിത്രങ്ങളാണ്
അനുഭൂതി സമ്മാനിക്കുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras