തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ.my diary. khaleelshamras

പലപ്പോഴും നമ്മുടെ
ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ
നമ്മിൽ ഒരു  തെറ്റായ വിശ്വാസം
രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അത് പലപ്പോഴും
നമ്മുടെ ജീവിതമാവുന്ന
കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ്
സിസ്റ്റം ആയി വർത്തിക്കുന്നു.
അത് പലപ്പോഴും
നമ്മെ മറ്റുള്ളവരെ
പലതിനേറെയും പേരിൽ
വേർതിരിവുനടത്താനും
ശത്രുപക്ഷത്ത് നിർത്താനും
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.
പലപ്പോഴും ഇത്തരം
നെഗറ്റീവ് വെറസുകൾ
രൂപപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് നല്ല
ദർശനങ്ങളെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ്
എന്നതാണ് സത്യം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്