ഭഹുമാനവും ആദരവും.my diary. khaleelshamras

മറ്റുള്ളവരെ ഭഹുമാനിക്കാനും
ആദരിക്കാനും പഠിക്കുക.
ഭഹുമാനിക്കുന്നതിനും
ആദരിക്കുന്നതിനും മുന്നിൽ
എന്തെങ്കിലും തടസ്സം
കാണുന്നുവെങ്കിൽ.
എന്തിന്റെ പേരിലായാലുമുള്ള
ആ വിവേചനത്തിന്റെ
തടസ്സങ്ങൾ
നിന്റെ ജീവിതവാദയത്തിനു മുന്നിലുള്ള
വലിയ തടസ്സമാണ്.
നിന്റെ മനസ്സമാധാനവും
ശാന്തതയും പൂർണ്ണമായും
തടഞ്ഞുവെക്കുന്ന മാർഗ്ഗതടസ്സം.
അത്തരം പ്രതിബന്ധങ്ങളെ
മറികടന്ന്
എല്ലാവരേയും ഭഹുമാനിക്കുകയും
ആദരിക്കുകയും
ചെയ്തവനാവുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്