മരണപ്പേടി.my diary. khaleelshamras

പലരും മരണത്തെ പടിക്കുന്നത്
മരണാന്തരം എന്തു
സംഭവിക്കുമെന്ന് ഓർത്തിട്ടല്ല.
മറിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലെ
ജീവിതവും അതിലെ വിഭവങ്ങളും
എനിക്കു നഷ്ടപ്പെട്ടു
പോവുകയാണല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ്.
ഇത് ഓർത്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും
തനിക്കു ലഭിച്ച
ഈ നിമിഷത്തെ ഫലപ്രദമായി
ഉപയോഗിക്കാനും തയ്യാറുമല്ല.
ആ നഷ്ടബോധത്തിൽനിന്നും
ഉണ്ടായ മരണഭയത്തിലൂടെ
സ്വന്തം മരണത്തെ
നേരത്തെ പിടിച്ചു വരുത്തുകകൂടിയാണ്
പലരും ചെയ്യുന്നത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras