വിജയകരമായ പരിണിതഫലം.my diary. khaleelshamras

വിജയകരമായ പരിണിത ഫലത്തിൽ നിന്നും
ഒരു നിമിഷം പോലും
നിന്റെ കണ്ണ് തെറ്റരുത്.
വിജയത്തിലേക്കുള്ള
യാത്രയിൽ
പരാജയങ്ങൾ വന്നണയുമ്പോഴും
പ്രതിസന്ധികൾ നിന്നെ
തുർത്തുമ്പോഴും
വിമർശനങ്ങളുടെ പെരുമഴ
പെയ്തിറങ്ങുമ്പോഴും
നിന്റെ നോട്ടം
വിജയകരമായ പരിണിതഫലത്തിൽ
മാത്രമാവണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras