തലച്ചോറാവുന്ന ടവർ.my diary. khaleelshamras

അറിവ് നിന്റെ
തലച്ചോറാവുന്ന ടവറിൽ നിന്നും
മനസ്സാവുന്ന ട്രാൻസ്മിറ്റർ
വഴി പ്രവഹിച്ച
ഊർജ്ജമാണ്.
നീ ഇവിടെ ജീവിച്ചവനാവുന്നത്
അതിൽ നിന്നും ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ്.
അതിന്റെ ഉൽപ്പാദനം
വർദ്ദിപ്പിക്കാൻ
നീ ചെയ്യേണ്ടത്
അറിവ് നേടുക എന്നതൊന്ന്
മാത്രമാണ്.
ഓരോ നിമിഷത്തിലും
ജീവിതം നിനക്കൊരു
അറിവ് കൊണ്ടു തരും.
അതിൽ നിന്നും
പരമാവധി ശേഘരിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്