ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് ചിന്തകൾ.my diary. khaleelshamras

നിനക്കുള്ളിൽ
ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി
ഒരുപാട് ചിന്തകൾ
കടന്നു പോവുന്നു.
ആ ചിന്തകളിൽ
ഏത് മുഴച്ചു നിൽക്കണമെന്ന
നിന്റെ സ്വാതന്ത്രൃം
വിനിയോഗിക്കാത്തതിനാൽ
തികച്ചും
ഉപയോഗശൂന്യമായതും
എന്നാൽ ശക്തവും
അപകടകരവുമായ നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾ
നിന്നിൽ വാഴുന്നു.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്