ബാല്യം വരച്ച ചിത്രം.my diary. Khaleelshamras

നിന്റെ ബാല്യം
നിന്റെ ചിത്രം വരച്ചു.
ആ വരക്കപ്പെട്ട
ചിത്രമാണ്
ഇപ്പോഴുള്ള നീ.
ചിത്രത്തിന്റെ രൂപം മാറ്റാൻ
കഴിയില്ലെങ്കിലും
പിഴവുകൾ തിരുത്താം.
ചിത്രത്തിൻമേൽ
വീണു കിടക്കുന്ന
പൊടിപടലങ്ങൾ തട്ടിമാറ്റാം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras