വഴിയാത്രികർ.my diary. khaleelshamras

നിന്നിലൂടെ കടന്നു പോവുന്ന
വികാരവിചാരങ്ങെളെല്ലാം
നിന്റെ വഴിയെ
കടന്നുപോവുന്ന
വഴിപോക്കരാണ്.
അവരെ കാണുക കേൾക്കുക
അനുഭവിക്കുക.
എന്നിട്ട് അതേ വഴിയെ
കടന്നുപോവാൻ അനുവദിക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്