സ്വാർത്ഥ താൽപര്യത്തിന്റെ പിന്നാമ്പുറം,my diary. khaleelshamras

പല രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും
പിറകിൽ
സ്വാർത്ഥ താൽപര്യത്തിന്റെ
മറ്റൊരു പിന്നാമ്പുറമുണ്ട്.
ആ പിന്നാമ്പുറമാണ്
അതിന്റെ സത്യം.
ഇതറിയാതെ
മനസ്സിന്റെ പിന്നാമ്പുറത്ത്
തങ്ങളുടേതായ
ലക്ഷ്യവും കാഴ്ച്ചപ്പാടുമുള്ള
മനുഷ്യർ
അവരുടെ വിലപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ
ഇതിനായി മാറ്റിവെക്കുന്നത്
ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണ്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്