സാഹചര്യത്തിന്റെ രണ്ട് വശം.my diary. khaleelshamras

ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും
നോക്കി അവനവന്റെ
ഉള്ളിലെ മാനസിക കാലാവസ്ഥക്കനുസരിച്ച്
പ്രതികരിക്കുകയാണ് സമൂഹം.
അതുകൊണ്ടാണ്
ഒരു പക്ഷത്തിന് സമാധാനം
നൽകിയ സാഹചര്യം
മറ്റൊരു പക്ഷത്തിന്
അശാന്തി നൽകുന്നത്.
പക്ഷെ മനസ്സിനെ
അശാന്തമാക്കാതെ സാഹചര്യങ്ങളോട്
പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ
ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലേക്ക് അത് നയിക്കും.
അതുകൊണ്ട് ഒരു
സാഹചര്യവും നിന്റെ മനസ്സമാധാനം
നഷ്ടപ്പെടാൻ നിമിത്തമാവരുത്.
സാഹചര്യത്തിൽ തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ
ഉള്ളിലെ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടാതെ
പ്രതികരിക്കണം.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras