അവരിലെ ബാല്യത്തെ കാണുക.my diary. khaleelshamras

ബാല്യത്തിൽ
നിലകൊള്ളുന്ന കുട്ടികളിലും
ബാല്യകാലം കടന്ന്
ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ
എത്തിയത്
അവരിലും
തങ്ങളുടെ
നിശ്ക്കളങ്ക ബാല്യം
ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
എപ്പോഴും
ആ ബാല്യത്തിലേക്ക്
നീ ശ്രദ്ധിക്കുക.
അതിനോട് സംവദിക്കുക.
കാരുണ്യവും ലാളനയും
നിലനിർത്തുക.
ഇനി അവരിലെന്തെങ്കിലും
നിനക്കിഷ്ട്ടമില്ലാത്തത് കാണുന്നുവെങ്കിൽ
ബാല്യത്തോട് വിട്ടുവീഴ്ചചെയ്തപോലെ
വിട്ടുവീഴ്ച്ച ചെയ്തുകൊടുക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്