ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത ജീവിതം.my diary. khaleelshamras

ഭൂമിയിൽ മരണത്തോടെ
നിനക്ക് ഇല്ലാതാവുന്നത്
ഉത്തരവാദിത്വം മാത്രമാണ്.
അല്ലാതെ ജീവനല്ല.
ചെറിയൊരു ആറ്റമായിട്ടെങ്കിലും
നിന്റെ ജീവന്റെ കണിക
ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുക
തന്നെ ചെയ്യും.
പിന്നെ നിന്റെ
മസ്തിഷ്ക്കത്തിൽ നിന്നും
പ്രസരിച്ച ഈർജുമായി
നീയിവിടെ നിലനിൽക്കും.
പക്ഷെ ബാധ്യതകളൊന്നും
അപ്പോൾ നിനക്കുണ്ടാവില്ല.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്