വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നും, my diary. khaleelshamras

വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ
നിന്റെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ
ഒരു പാട്
സന്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
നല്ലതും ചീത്തതും അതിലുണ്ട്.
നിനക്ക് കരുത്ത് നൽകിയതും
അല്ലാത്തതുമുണ്ട്.
നിന്റെ മനസ്സിനെ
അശാന്തമാക്കുന്നതും
ശാന്തമാക്കുന്നതും അതിലുണ്ട്.
അറിവ് നൽകുന്നതും
ഉള്ള അറിവിനെ തിരുത്തുന്നതും
അതിലുണ്ട്.
അതിൽ നല്ലതിനു മാത്രം
മുൻഗണന നൽകി,
സമാധാനം കൈവരിക്കാനും
കൈവിടാതെ നോക്കാനും
പാകത്തിൽ
അവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras