ചിന്തകളും വിശ്വാസവും.my diary. khaleelshamras

നിന്റെ ചിന്തകൾ
നിന്നിൽ ഒരു വിശ്വാസം രൂപപ്പെടുത്തുന്നു.
നിരാശയും പേടിയും
അസൂയയും ഒക്കെ
നിറഞ്ഞ നിന്റെ
ഉള്ളിലെ ചർച്ചകളായ
ചിന്തകൾ
നിന്നിൽ
ഉണ്ടാക്കുന്ന
എനിക്കതിനു സാധ്യമല്ല
ഞാൻ ഒനിനും കൊള്ളാത്തവനാണ്,
ഞാൻ താഴ്ന്നവനാണ്
എന്നൊക്കെയുള്ള
തെറ്റായ വിശ്വാസങ്ങൾ
നിന്നെ പരാജയത്തിലേക്ക്
നയിക്കുന്നു.
നിന്റെ ചിന്തികളെ
പോസിറ്റീവ് വിഷയങ്ങളിൽ
കേന്ദ്രീകരിച്ച്
പോസിറ്റീവ് വിശ്വാസം
രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്