നിന്റെ മാതൃക.my diary. khaleelshamras

വിജയിച്ച ഒരായിരങ്ങൾ
ഇവിടെ ഒരുപാട് വിജയ മാതൃകകൾ
ബാക്കി വെച്ചിട്ടാണ്
പോയത്.
അറിവിലൂടെ അവയെ
പകർത്തുക.
നിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കുക.
എന്നിട്ട് നീ നേടിയ മറ്റു
അറിവുകളുടേയും
കാലഘട്ടത്തിലെ പുതിയ
അറിവുകളുടേയും
അടിസ്ഥാനത്തിൽ
അവയെ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക.
എന്നിട്ട് അവയെ
നിന്റെ മാതൃകയായി
തലമുറകൾക്കുമുമ്പിൽ
വരച്ചുവെയ്ക്കുക.

Popular posts from this blog

കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ........... medical article from Dr. Khaleelshamras. MD

ഡെങ്കിപനി ചികിൽസയും പ്രതിരോധവും. Dr Khaleelshamras

പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ. ഖലീൽശംറാസ്